GASTRO

Danas u frižideru - preostalo pečenje

Ma­ka­ro­ni s pe­čur­ka­ma

za 4 oso­be

360 g ma­ka­ro­na, 400 g pa­ra­dajz-pe­la­ta, 300 g pre­o­sta­log pe­če­nja (jag­nje­će, ju­ne­će, pra­se­će ili te­le­će), 2 sit­na cr­ve­na lu­ka, 30 g su­vih pe­ču­ra­ka po že­lji (vr­ganj, cr­na tru­ba, li­si­čar­ka), 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Pe­če­nje do­bro usit­ni­te. Pe­čur­ke po­to­pi­te u či­ni­ji­ci s to­plom vo­dom i osta­vi­te ih da od­sto­je 15 mi­nu­ta, pa ih ope­ri­te i is­ce­di­te.

2Oba cr­ve­na lu­ka oči­sti­te, isec­kaj­te i pro­pr­ži­te u šer­pi na ma­lo ulja. Do­daj­te pe­čur­ke i me­so pa pr­ži­te sve za­jed­no par mi­nu­ta, me­ša­ju­ći. Do­daj­te pe­lat, var­ja­čom ga krup­no isec­kaj­te di­rekt­no u šer­pi i ku­vaj­te oko 20 mi­nu­ta na ume­re­noj va­tri. Po­so­li­te.

3Sku­vaj­te ma­ka­ro­ne u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de, oce­di­te ih ka­da bu­du al den­te i pre­ba­ci­te u za­gre­ja­ni sud. Do­daj­te pri­pre­mlje­ni ra­gu, do­bro iz­me­šaj­te i po­spi­te ren­da­nim par­me­za­nom. Za­či­ni­te s do­sta mle­ve­nog bi­be­ra i po­slu­ži­te od­mah.

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 25 mi­nu­ta

Tro­šak: 345-954 din.

475 kcal po por­ci­ji

Fa­šir­ke od me­ša­nog me­sa

za 4 oso­be

600 g pre­o­sta­log pe­če­nja, mo­že i vi­še vr­sta po­me­ša­nih (te­le­će, ju­ne­će, pi­le­će, ću­re­će), 2 kri­ške tost-hle­ba, 1/2 ča­še mle­ka, 2 ja­je­ta, pre­zle, 1 ve­za per­šu­na, 1 li­mun, 40 g pu­te­ra, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Isec­kaj­te me­so i do­daj­te mu hleb ko­ji ste pret­hod­no po­to­pi­li u mle­ko i iz­mr­vi­li. Do­daj­te i ja­ja i ša­či­cu sec­ka­nog per­šu­na. Po­so­li­te i po­bi­be­ri­te.

2Do­bi­je­nu sme­su po­de­li­te na 4 jed­na­ka de­la, pa ih ob­li­kuj­te če­tvr­ta­sto ili u ob­li­ku po­lu­me­se­ca. Uva­ljaj­te fa­šir­ke u pre­zle, pa­žlji­vo ih okre­ću­ći,

3Ras­to­pi­te pu­ter na ma­lo ulja u du­bljem, te­flon­skom ti­ga­nju i pr­ži­te fa­šir­ke po 2 mi­nu­ta s jed­ne i dru­ge stra­ne. Oce­di­te ih per­fo­ri­ra­nom ka­ši­kom i spu­štaj­te na pa­pir­ni ku­hinj­ski ubrus da se ce­de. Po­slu­ži­te ih ukra­še­ne li­mu­nom i s gran­či­ca­ma per­šu­na pa po­slu­ži­te.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 5 mi­nu­ta

Tro­šak: 120-801 din.

430 kcal po por­ci­ji

 

Pi­ta od me­sa i ku­pu­sa

za 4 oso­be

Za te­sto: 260 g bra­šna, 140 g pu­te­ra, 1 žu­man­ce Za fil: 250 g pre­o­sta­log pe­če­nja (te­le­će, jag­nje­će, pra­se­će ili po­me­ša­nih), 1 ma­la gla­vi­ca ku­pu­sa, 200 g bu­ko­va­če, 2 dl be­ša­mel so­sa, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 1 ve­za aro­ma­tič­nog bi­lja po že­lji (ma­jo­ran, žal­fi­ja, per­šun ili ne­ko dru­go bi­lje, ili ka­ši­ka su­še­nog), ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1U blen­der sta­vi­te na­sta­vak za te­sto, pa iz­blen­di­raj­te 125 g hlad­nog pu­te­ra ise­če­nog na ko­ma­di­će sa žu­man­ce­tom i par ka­ši­ka hlad­ne vo­de. Za­tim do­daj­te 250 g bra­šna, so i bi­ber i blen­di­raj­te dok ne do­bi­je­te mr­vi­ča­stu sme­su (uko­li­ko že­li­te da ušte­di­te vre­me, mo­že­te ku­pi­ti 400 g go­to­vog prh­kog te­sta).

2Sme­su pre­ba­ci­te u sud ko­ji ste po­su­li pre­o­sta­lim bra­šnom i br­zo ume­si­te te­sto, ob­li­kuj­te ga u ku­glu, uvij­te u streč fo­li­ju i sta­vi­te u fri­ži­der da od­sto­ji dok pri­pre­mi­te fil.

3Fil: Oči­sti­te ku­pus od­stra­nju­ju­ći tvr­do sr­ce, pa ga ise­ci­te na krup­ni­je ko­ma­de. Pe­čur­ke ope­ri­te, obri­ši­te i krup­no ise­ci­te. Pro­pr­ži­te ih za­jed­no s ku­pu­som u ti­ga­nju na ma­lo ulja i s ma­lo so­li. Ostat­ke od pe­če­nja ise­ci­te na ko­ma­di­će i po­me­šaj­te ih s ku­pu­som i pe­čur­ka­ma, be­ša­me­lom, par­me­za­nom i sec­ka­nim bi­ljem.

4Iz raz­vu­če­nog te­sta ise­ci­te 2 di­ska, pa s jed­nim ob­lo­ži­te dno i ivi­ce ka­lu­pa preč­ni­ka 24 cm, si­paj­te fil i po­krij­te dru­gim di­skom, pri­ti­ska­ju­ći ivi­ce. Ukra­si­te tra­či­ca­ma od vi­ška te­sta i pe­ci­te pi­tu 45 mi­nu­ta na 180˚C.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 30 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 1 sat

Tro­šak: 498-895 din.

715 kcal po por­ci­ji

 

Supa s kne­dla­ma od me­sa

za 4 oso­be

1,2 l su­pe od me­sa, 250 g ba­re­nog ili pe­če­nog pi­le­ćeg ili ću­re­ćeg me­sa (bez ko­sti­ju), 1-2 gran­či­ce ma­jo­ra­na (ili pr­sto­hvat su­vog), 1 ja­je, 1 žu­man­ce, 1 ka­ši­ka bra­šna, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 1/2 pra­zi­lu­ka, mu­škat­ni ora­ščić, so, bi­ber

1Me­so ise­ci­te na ko­ma­de, pa ga sta­vi­te u blen­der sa ja­je­tom i žu­man­ce­tom, par­me­za­nom, ma­lo so­li i bi­be­ra, ma­lo ren­da­nog mu­škat­nog ora­šči­ća i ma­jo­ra­nom.

2Blen­di­raj­te ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka da me­so usit­ni­te, ali da se ne pre­tvo­ri u ka­šu.

3Sec­ka­ne sa­stoj­ke pre­ba­ci­te u sud i u njih ume­šaj­te bra­šno. Pro­me­šaj­te da ujed­na­či­te sme­su, pa od nje ob­li­kuj­te sit­ne ćuf­ti­ce. Pra­zi­luk oči­sti­te, ise­ci­te ga na uske tra­či­ce i blan­ši­raj­te ih u po­so­lje­noj klju­ča­loj vo­di. 

4Sta­vi­te su­pu da pro­vri, pa uba­ci­te ćuf­ti­ce: ku­vaj­te ih 2-3 mi­nu­ta i ma­lo pre ne­go što is­klju­či­te rin­glu uba­ci­te tra­či­ce pra­zi­lu­ka. Ras­po­re­di­te su­pu u po­je­di­nač­ne du­bo­ke ta­nji­re, po­bi­be­ri­te po uku­su i po­slu­ži­te.

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 10 mi­nu­ta

Tro­šak: 161-418 din.

235 kcal po por­ci­ji

 

Te­le­će pe­če­nje

Za­mr­za­va­nje me­sa

Ako že­li­te da za­mr­zne­te pe­če­nje ko­je vam je pre­o­sta­lo od us­kr­šnjeg ruč­ka, evo par pred­lo­ga ka­ko mo­že­te me­su oču­va­ti me­ko­ću i ukus.

*Ko­mad pe­če­nja ko­ji vam je pre­o­stao ise­ci­te na šni­te ili na ko­ma­di­će, sta­vi­te ih u od­go­va­ra­ju­će po­su­de i po­klo­pi­te po­klop­cem ili alu­fo­li­jom. Me­so čak mo­že­te i pre­li­ti even­tu­al­nim so­ko­vi­ma od pe­če­nja, so­sem ili su­pom i on­da ga po­klo­pi­ti. Me­so će oču­va­ti sve­ži­nu i me­ko­ću 1-2 me­se­ca.

*Ka­da bu­de­te va­di­li me­so iz za­mr­zi­va­ča, ras­po­re­di­te ga u va­tro­stal­ni ka­lup ili u šer­pu (u za­vi­sno­sti od vr­ste pe­če­nja), do­daj­te mu so­ko­ve od pe­če­nja, sos ili su­pu i sve za­jed­no za­grej­te u rer­ni, na pa­ri ili di­rekt­no na rin­gli.

 

 

 

 

Tags:
Povezane teme

GASTRO

Dolce vita: klasični recept za pastu Else Hosk

Kada želite da se razmazite italijanskom kuhinjom...

GASTRO

Druženje je slađe uz voćne korpice

Nije vam potreban poseban povod, pozovite prijatelje i obradujte ih slatkim delicijama. Ova šarena remek-dela pariraće svakoj torti.

GASTRO

Probajte boršč, oduševićete se

Mirisna, slatkasto-kiselkasta, pikantnog ukusa, upečatljive boje, najpopularnija ruska čorba osvojiće sva vaša čula

GASTRO

Sočno, ukusno, osvežavajuće

Predstavljamo vam tri salate koje vas mogu inspirisati da osmislite sopstvenu kreaciju za zdrav obrok

GASTRO

Zdrav namaz od avokada za dobro jutro

Veoma lagan obrok koji će vas zasititi, pa ga možete uvrstiti u jelovnik i za večeru

GASTRO

Kokteli su tu, zabava može da počne

3 koktela za vesele letnje noći

GASTRO

Kurkuma za jačanje vašeg imunog sistema

Nekoliko lepih načina da se osvežite i okrepite telo najzdravijim začinom.

GASTRO

Kako napraviti legendarnu pitu od šljiva po receptu The New York Times-a

Godine 1983., kulinarski stručnjak Marian Buros objavio je u The New York Times-u recept za tortu od šljiva, koja je postala prava strast čitaocima novina i recept je objavljivan š...

GASTRO

Recept dana: torta od banane za početak vikenda

Kuvar restorana Black Thai podelio je izuzetan recept za jedan od najpopularnijih deserta.

GASTRO

Zašto je sok od đumbira koristan i kako ga napraviti

Recept za čudesni eliksir koji je svima potreban.

GASTRO

Zeleno svetlo: ukusni recepti sa graškom

Junski grašak, sa svojim još uvek mlečnim ukusom, vodi nas pravo u detinjstvo.

GASTRO

Recept dana: sladoled od limete sa medom

Letnje vrućine su pred nama.

GASTRO

Zašto volimo jagode i trešnje (+ recept za sorbet)

Početak juna je savršeno vreme glavnih "slatkiša" koji obeležavaju dolazak leta: jagode i trešnje.