GASTRO

Danas u frižideru - preostalo pečenje

Ma­ka­ro­ni s pe­čur­ka­ma

za 4 oso­be

360 g ma­ka­ro­na, 400 g pa­ra­dajz-pe­la­ta, 300 g pre­o­sta­log pe­če­nja (jag­nje­će, ju­ne­će, pra­se­će ili te­le­će), 2 sit­na cr­ve­na lu­ka, 30 g su­vih pe­ču­ra­ka po že­lji (vr­ganj, cr­na tru­ba, li­si­čar­ka), 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Pe­če­nje do­bro usit­ni­te. Pe­čur­ke po­to­pi­te u či­ni­ji­ci s to­plom vo­dom i osta­vi­te ih da od­sto­je 15 mi­nu­ta, pa ih ope­ri­te i is­ce­di­te.

2Oba cr­ve­na lu­ka oči­sti­te, isec­kaj­te i pro­pr­ži­te u šer­pi na ma­lo ulja. Do­daj­te pe­čur­ke i me­so pa pr­ži­te sve za­jed­no par mi­nu­ta, me­ša­ju­ći. Do­daj­te pe­lat, var­ja­čom ga krup­no isec­kaj­te di­rekt­no u šer­pi i ku­vaj­te oko 20 mi­nu­ta na ume­re­noj va­tri. Po­so­li­te.

3Sku­vaj­te ma­ka­ro­ne u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de, oce­di­te ih ka­da bu­du al den­te i pre­ba­ci­te u za­gre­ja­ni sud. Do­daj­te pri­pre­mlje­ni ra­gu, do­bro iz­me­šaj­te i po­spi­te ren­da­nim par­me­za­nom. Za­či­ni­te s do­sta mle­ve­nog bi­be­ra i po­slu­ži­te od­mah.

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 25 mi­nu­ta

Tro­šak: 345-954 din.

475 kcal po por­ci­ji

Fa­šir­ke od me­ša­nog me­sa

za 4 oso­be

600 g pre­o­sta­log pe­če­nja, mo­že i vi­še vr­sta po­me­ša­nih (te­le­će, ju­ne­će, pi­le­će, ću­re­će), 2 kri­ške tost-hle­ba, 1/2 ča­še mle­ka, 2 ja­je­ta, pre­zle, 1 ve­za per­šu­na, 1 li­mun, 40 g pu­te­ra, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Isec­kaj­te me­so i do­daj­te mu hleb ko­ji ste pret­hod­no po­to­pi­li u mle­ko i iz­mr­vi­li. Do­daj­te i ja­ja i ša­či­cu sec­ka­nog per­šu­na. Po­so­li­te i po­bi­be­ri­te.

2Do­bi­je­nu sme­su po­de­li­te na 4 jed­na­ka de­la, pa ih ob­li­kuj­te če­tvr­ta­sto ili u ob­li­ku po­lu­me­se­ca. Uva­ljaj­te fa­šir­ke u pre­zle, pa­žlji­vo ih okre­ću­ći,

3Ras­to­pi­te pu­ter na ma­lo ulja u du­bljem, te­flon­skom ti­ga­nju i pr­ži­te fa­šir­ke po 2 mi­nu­ta s jed­ne i dru­ge stra­ne. Oce­di­te ih per­fo­ri­ra­nom ka­ši­kom i spu­štaj­te na pa­pir­ni ku­hinj­ski ubrus da se ce­de. Po­slu­ži­te ih ukra­še­ne li­mu­nom i s gran­či­ca­ma per­šu­na pa po­slu­ži­te.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 5 mi­nu­ta

Tro­šak: 120-801 din.

430 kcal po por­ci­ji

 

Pi­ta od me­sa i ku­pu­sa

za 4 oso­be

Za te­sto: 260 g bra­šna, 140 g pu­te­ra, 1 žu­man­ce Za fil: 250 g pre­o­sta­log pe­če­nja (te­le­će, jag­nje­će, pra­se­će ili po­me­ša­nih), 1 ma­la gla­vi­ca ku­pu­sa, 200 g bu­ko­va­če, 2 dl be­ša­mel so­sa, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 1 ve­za aro­ma­tič­nog bi­lja po že­lji (ma­jo­ran, žal­fi­ja, per­šun ili ne­ko dru­go bi­lje, ili ka­ši­ka su­še­nog), ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1U blen­der sta­vi­te na­sta­vak za te­sto, pa iz­blen­di­raj­te 125 g hlad­nog pu­te­ra ise­če­nog na ko­ma­di­će sa žu­man­ce­tom i par ka­ši­ka hlad­ne vo­de. Za­tim do­daj­te 250 g bra­šna, so i bi­ber i blen­di­raj­te dok ne do­bi­je­te mr­vi­ča­stu sme­su (uko­li­ko že­li­te da ušte­di­te vre­me, mo­že­te ku­pi­ti 400 g go­to­vog prh­kog te­sta).

2Sme­su pre­ba­ci­te u sud ko­ji ste po­su­li pre­o­sta­lim bra­šnom i br­zo ume­si­te te­sto, ob­li­kuj­te ga u ku­glu, uvij­te u streč fo­li­ju i sta­vi­te u fri­ži­der da od­sto­ji dok pri­pre­mi­te fil.

3Fil: Oči­sti­te ku­pus od­stra­nju­ju­ći tvr­do sr­ce, pa ga ise­ci­te na krup­ni­je ko­ma­de. Pe­čur­ke ope­ri­te, obri­ši­te i krup­no ise­ci­te. Pro­pr­ži­te ih za­jed­no s ku­pu­som u ti­ga­nju na ma­lo ulja i s ma­lo so­li. Ostat­ke od pe­če­nja ise­ci­te na ko­ma­di­će i po­me­šaj­te ih s ku­pu­som i pe­čur­ka­ma, be­ša­me­lom, par­me­za­nom i sec­ka­nim bi­ljem.

4Iz raz­vu­če­nog te­sta ise­ci­te 2 di­ska, pa s jed­nim ob­lo­ži­te dno i ivi­ce ka­lu­pa preč­ni­ka 24 cm, si­paj­te fil i po­krij­te dru­gim di­skom, pri­ti­ska­ju­ći ivi­ce. Ukra­si­te tra­či­ca­ma od vi­ška te­sta i pe­ci­te pi­tu 45 mi­nu­ta na 180˚C.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 30 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 1 sat

Tro­šak: 498-895 din.

715 kcal po por­ci­ji

 

Supa s kne­dla­ma od me­sa

za 4 oso­be

1,2 l su­pe od me­sa, 250 g ba­re­nog ili pe­če­nog pi­le­ćeg ili ću­re­ćeg me­sa (bez ko­sti­ju), 1-2 gran­či­ce ma­jo­ra­na (ili pr­sto­hvat su­vog), 1 ja­je, 1 žu­man­ce, 1 ka­ši­ka bra­šna, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 1/2 pra­zi­lu­ka, mu­škat­ni ora­ščić, so, bi­ber

1Me­so ise­ci­te na ko­ma­de, pa ga sta­vi­te u blen­der sa ja­je­tom i žu­man­ce­tom, par­me­za­nom, ma­lo so­li i bi­be­ra, ma­lo ren­da­nog mu­škat­nog ora­šči­ća i ma­jo­ra­nom.

2Blen­di­raj­te ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka da me­so usit­ni­te, ali da se ne pre­tvo­ri u ka­šu.

3Sec­ka­ne sa­stoj­ke pre­ba­ci­te u sud i u njih ume­šaj­te bra­šno. Pro­me­šaj­te da ujed­na­či­te sme­su, pa od nje ob­li­kuj­te sit­ne ćuf­ti­ce. Pra­zi­luk oči­sti­te, ise­ci­te ga na uske tra­či­ce i blan­ši­raj­te ih u po­so­lje­noj klju­ča­loj vo­di. 

4Sta­vi­te su­pu da pro­vri, pa uba­ci­te ćuf­ti­ce: ku­vaj­te ih 2-3 mi­nu­ta i ma­lo pre ne­go što is­klju­či­te rin­glu uba­ci­te tra­či­ce pra­zi­lu­ka. Ras­po­re­di­te su­pu u po­je­di­nač­ne du­bo­ke ta­nji­re, po­bi­be­ri­te po uku­su i po­slu­ži­te.

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 10 mi­nu­ta

Tro­šak: 161-418 din.

235 kcal po por­ci­ji

 

Te­le­će pe­če­nje

Za­mr­za­va­nje me­sa

Ako že­li­te da za­mr­zne­te pe­če­nje ko­je vam je pre­o­sta­lo od us­kr­šnjeg ruč­ka, evo par pred­lo­ga ka­ko mo­že­te me­su oču­va­ti me­ko­ću i ukus.

*Ko­mad pe­če­nja ko­ji vam je pre­o­stao ise­ci­te na šni­te ili na ko­ma­di­će, sta­vi­te ih u od­go­va­ra­ju­će po­su­de i po­klo­pi­te po­klop­cem ili alu­fo­li­jom. Me­so čak mo­že­te i pre­li­ti even­tu­al­nim so­ko­vi­ma od pe­če­nja, so­sem ili su­pom i on­da ga po­klo­pi­ti. Me­so će oču­va­ti sve­ži­nu i me­ko­ću 1-2 me­se­ca.

*Ka­da bu­de­te va­di­li me­so iz za­mr­zi­va­ča, ras­po­re­di­te ga u va­tro­stal­ni ka­lup ili u šer­pu (u za­vi­sno­sti od vr­ste pe­če­nja), do­daj­te mu so­ko­ve od pe­če­nja, sos ili su­pu i sve za­jed­no za­grej­te u rer­ni, na pa­ri ili di­rekt­no na rin­gli.

 

 

 

 

Tags:
Povezane teme

GASTRO

Tartlete sa džemom i orasima

Za ukusnu užinu i malo šika za vreme čaja ili za oduševljenje gostiju, evo kolača s džemom i orasima.

GASTRO

Patlidžani punjeni mlevenim mesom

Patlidžani su najsvestranija vrsta povrća u kuhinji i neprikosnoveni su protagonisti ovog Grazia recepta: patlidžani punjeni mlevenim mesom!

GASTRO

Sendviči sa krompirom i sirovom slaninom

Krompir punjen sirom i prekriven hrskavom slaninom sa mirisom timijana - predjelo kojem će se teško odoleti.

GASTRO

Novogodišnji detoks: zdrav desert

Kako ući u pantalone za posao posle 8 dana odmora?

GASTRO

Božićni Tiramisu

Mirisni božićni Tiramisu je desert koji možete pripremiti neposredno pre dolaska gostiju.

GASTRO

Rerna kao najvažniji kuhinjski pomoćnik

Za savršenu novogodišnju trpezu potrebni su dobri recepti, poznavanje ukusa najmilijih i malo veštine da sve bude idealno termički obrađeno.

GASTRO

Čokoladni kolač sa suvim voćem

Dani decembra su idealni da iznenadite svoje najmilije ukusnim desertima. Predlažemo da pripremite čokoladni kolač sa suvim voćem.

GASTRO

Inspiracija za prazničnu trpezu – A la Krem!

Mlekara Šabac predstavila je danas A la Krem sirni namaz napravljen od pažljivo biranog i kontrolisanog mleka sa domaćih farmi.

GASTRO

Krem čorba od brokolija

Sa dolaskom hladnijih dana ključna reč je imunitet.

GASTRO

Recept za svadbenu tortu princa Harija i Megan Markl

Pripremite tortu koja je postala najtraženija nakon kraljevskog venčanja.

GASTRO

Trendovi u hrani: hleb u boji

Plavi sendviči, ružičasto-žute lepinje, hleb u duginim bojama - švedski kuvari uveli su u modu neobičan trend.

GASTRO

Napravite omiljeni napitak - Aperol Spritz

Aperol Spritz je jedan od najmodernijih letnjih koktela u Evropi.

GASTRO

Krem čorba od tikvica sa mirođijom

Ukoliko ste ljubitelj čorbica onda ne smete propustiti i ne isprobati ovaj recept!

GASTRO

Pljeskavice od tikvica

Predlažemo da ovog proleća tradicionalne pljeskavice zamenite pljeskavicama od tikvica.