grazia

GASTRO

Pasta i riba

Ta­lja­te­le s ra­gu­om od sku­še

Sec­ka­ju­ći ri­blje fi­le­te sit­no, baš kao što bi­ste to či­ni­li s me­som, pri­pre­ma­te ri­bu za uku­sne ra­gue s mi­ri­som mo­ra, bi­lo s pa­ra­daj­zom ili bez nje­ga. Pred va­ma su kom­bi­na­ci­je ko­je će se do­pa­sti svi­ma, bez ob­zi­ra na uz­rast

za 4 oso­be

320 g ta­lja­te­la bez ja­ja, 800 g neo­či­šće­ne sku­še, 2 gla­vi­ce cr­nog lu­ka, 2 šar­ga­re­pe, 2 šta­pi­ća ce­le­ra (ili 1 ve­ći ko­ren ce­le­ra), 40 ml ma­sli­no­vog ulja, 150 ml su­vog be­log vi­na, 100 g pa­ra­dajz-pi­rea, 1 ve­za per­šu­na, ma­lo še­će­ra, so, bi­ber

1Oči­sti­te ri­bu, ali sa­ču­vaj­te cen­tral­ne ko­sti s gla­va­ma. Sta­vi­te gla­ve i ko­sti da se ku­va­ju u 1 l po­so­lje­ne vo­de sa isec­ka­nim: 1 lu­kom, 1 šar­ga­re­pom i 1 šta­pi­ćem ce­le­ra (ili s 1/2 isec­ka­nog ko­re­na ce­le­ra). Ku­vaj­te su­pu 30 mi­nu­ta od tre­nut­ka klju­ča­nja, pa je pro­ce­di­te.

2Oči­sti­te i sit­no isec­kaj­te pre­o­sta­le luk, ce­ler i šar­ga­re­pu, pa ih pro­pr­ži­te u ve­ćoj šer­pi na ulju. Do­daj­te sec­ka­ne fi­le­te sku­še, ma­lo sve­že mle­ve­nog bi­be­ra i be­lo vi­no. Ku­vaj­te 2-3 mi­nu­ta, pa do­daj­te pa­ra­dajz-pi­re ko­ji ste raz­re­di­li u 3 ku­tla­če pri­pre­mlje­ne ri­blje su­pe. Do­daj­te i ka­ši­či­cu še­će­ra, pa ku­vaj­te 40 mi­nu­ta na ume­re­noj va­tri (po po­tre­bi, do­daj­te još ma­lo su­pe).

3Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de, oce­di­te je ka­da je al den­te i do­daj­te je u šer­pu s ra­gu­om od sku­še. Sklo­ni­te šer­pu s va­tre, pro­me­šaj­te ta­lja­te­le, po­spi­te ih sec­ka­nim per­šu­nom i po­slu­ži­te od­mah 

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 1,5 sa­ti

Tro­šak: 628-1.259 din.

460 kcal po por­ci­ji

iz­bor vi­na će is­pra­ti­ti kre­ma­stu tek­stu­ru ovog je­la, ali i na naj­bo­lji na­čin is­ta­ći svu aro­ma­tič­nost su­pe od ri­be ko­ja se oba­vi­ja oko pa­ste.

Čip­ka­ste ta­lja­te­le s tar­ta­rom od bran­ci­na i mi­ni-pa­ra­daj­zom

Siro­vo i “light"

Ko­ma­di­ći bran­ci­na se ma­ri­ni­ra­ju u so­ku od li­me­te sa mla­dim lu­kom, bo­silj­kom i pa­ra­daj­zom: ovo do­pri­no­si to­me da je­lo bu­de iz­u­zet­no osve­ža­va­ju­će i la­ga­no, s Me­di­te­ra­nom u sva­kom za­lo­ga­ju i pre­fi­nje­nog uku­sa. Što se te­ste­ni­ne ti­če, pred­la­že­mo vam da iza­be­re­te ši­re, čip­ka­ste ta­lja­te­le ko­je će naj­bo­lje ob­u­hva­ti­ti ovaj tar­tar od ri­be, a i iz­gled će im bi­ti efek­tan.

za 4 oso­be

320 g čip­ka­stih ta­lja­te­la bez ja­ja, 350 g fi­le­ta sve­žeg bran­ci­na, 300 g mi­ni-pa­ra­daj­za, 2 mla­da cr­na lu­ka, 2 li­me­te, bo­si­ljak, 6 ka­ši­ka ma­sli­no­vog ulja, ori­ga­no (mo­že i suv), so, bi­ber

1Od­stra­ni­te ko­žu s fi­le­ta ri­be, pa fi­le­te ise­ci­te na sit­ne koc­ki­ce i sta­vi­te ih u je­dan sud da se ma­ri­ni­ra­ju u so­ku od obe li­me­te sa so­lju i bi­be­rom oko 30 mi­nu­ta.

2U me­đu­vre­me­nu, blan­ši­raj­te sv pa­ra­dajz u klju­ča­loj po­so­lje­noj vo­di, oce­di­te ga, olju­šti­te i ise­ci­te na ko­ma­di­će. Mla­di luk oči­sti­te, ope­ri­te i tan­ko ise­ci­te. Pre­ba­ci­te ri­bu u ve­ću či­ni­ju, do­daj­te joj pa­ra­dajz, ulje, tan­ko ise­čen mla­di luk i ma­lo bo­silj­ka i ori­ga­na. Po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i pro­me­šaj­te.

3Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de. Oce­di­te je ka­da bu­de al den­te i si­paj­te u či­ni­ju s pri­pre­mlje­nim tar­ta­rom od bran­ci­na. Do­bro pro­me­šaj­te da se svi sa­stoj­ci po­ve­žu i od­mah po­slu­ži­te.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 1 sat

Ku­va­nje: 10 mi­nu­ta

Tro­šak: 581-813 din.

450 kcal po por­ci­ji

iz­bor vi­na mal­va­zi­ja pra­vi ba­lans iz­me­đu de­li­kat­no­sti bran­ci­na i bla­go ki­se­le no­te li­me­te.

Špa­ge­ti u kre­mu od bar­bu­na s pi­sta­ći­ma

Igra kon­tra­sta

Pro­ta­go­ni­sti ovog re­cep­ta su bar­bu­ni, de­lom sec­ka­ni, a de­lom u fi­le­ti­ma, i pa­vla­ka, ko­ji se sta­pa­ju jed­no s dru­gim to­kom krat­ko­traj­nog ku­va­nja, stva­ra­ju­ći pri­jat­nu fu­zi­ju uku­sa, ne­žnu i in­ten­ziv­nu u isto vre­me. Kre­ma­sta tek­stu­ra pri­zi­va de­blje špa­ge­te, ma­da mo­že­te upo­tre­bi­ti i bu­ka­ti­ne ili ta­nje špa­ge­te, ako ih vi­še vo­li­te.

za 4 oso­be

320 g de­bljih špa­ge­ta (ili bu­ka­ti­na) bez ja­ja, 350 g fi­le­ta bar­bu­na, 40 g olju­šte­nih pi­sta­ća, 200 g po­sne bilj­ne pa­vla­ke, 1 ma­li cr­ve­ni luk, 30 g po­snog mar­ga­ri­na, 2 ka­ši­ke ma­sli­no­vog ulja, 1 ve­za ma­jo­ra­na (ili ma­lo su­še­nog), so, bi­ber

1Osta­vi­te sa stra­ne 8 fi­le­ta bar­bu­na, a osta­le sit­no isec­kaj­te i pro­pr­ži­te ih u du­bljem ti­ga­nju na mar­ga­ri­nu sa sit­no sec­ka­nim cr­ve­nim lu­kom i ma­lo ma­jo­ra­na. Po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, do­daj­te pa­vla­ku i ku­vaj­te sve za­jed­no 10 mi­nu­ta.

2U me­đu­vre­me­nu, sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de. Za­grej­te ulje u jed­nom ti­ga­nju i na nje­mu pr­ži­te ce­le fi­le­te bar­bu­na oko 2 mi­nu­ta, sta­vlja­ju­ći na ulje pr­vo stra­nu na ko­joj je ko­ža. Po­so­li­te ih i po­bi­be­ri­te, pa ih okre­ni­te na dru­gu stra­nu, is­klju­či­te rin­glu i osta­vi­te ih u vru­ćem ti­ga­nju. Pi­sta­će krup­no isec­kaj­te.

3Ka­da je pa­sta sku­va­na al den­te, oce­di­te je, ali ne sa­svim, ne­ka se na njoj za­dr­ži deo vo­de, pa je od­mah pre­ba­ci­te u ti­ganj s kre­mom od bar­bu­na, do­daj­te pi­sta­će i pro­pr­ži­te sve za­jed­no na sred­njoj va­tri. Ras­po­re­di­te pa­stu u po­je­di­nač­ne ta­nji­re i do­pu­ni­te sva­ku por­ci­ju s po 2 ce­la fi­le­ta bar­bu­na i po­spi­te sve­žim ma­jo­ra­nom.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 15 mi­nu­ta

Tro­šak: 495-746 din.

660 kcal po por­ci­ji

iz­bor vi­na omek­ša­će kre­ma­stu tek­stu­ru so­sa i usme­ra­va ukus me­sa bar­bu­na.

Čip­ka­ste ta­lja­te­le sa sa­bljar­kom i mi­ni-pa­ra­daj­zom

Kara­me­li­zo­va­ni do­dir

Sa­bljar­ka, pro­pr­že­na s ba­de­mi­ma, mi­ro­đi­jom i mi­ni-pa­ra­daj­zom ka­ra­me­li­zo­va­nim u rer­ni sa sir­će­tom i še­će­rom: kao što će­te vi­de­ti u re­cep­tu, do­bi­li smo uku­snu kom­bi­na­ci­ju sla­nog uku­sa ri­be i slat­ka­stog uku­sa pa­ra­daj­za ko­ji se har­mo­nič­no do­pu­nju­ju. S ob­zi­rom na to da se sos sa­sto­ji od krup­ni­jih ko­ma­di­ća, naj­bo­lje će ići čip­ka­ste ta­lja­te­le ko­je će ob­gr­li­ti sa­stoj­ke i dra­go­ce­no ma­sli­no­vo ulje svo­jim za­kri­vlje­nim ivi­ca­ma.

za 4 oso­be

320 g čip­ka­stih ta­lja­te­la bez ja­ja, 2 šnic­le sa­bljar­ke od po 150 g, 250 g mi­ni-pa­ra­daj­za, 30 g su­vog gro­žđa, 30 g olju­šte­nih ba­de­ma, 1 ve­za mi­ro­đi­je, 2 če­na be­log lu­ka, še­ćer, ja­bu­ko­vo sir­će, 4 ka­ši­ke ma­sli­no­vog ulja, 1/2 lju­te pa­pri­či­ce, so

1Ope­ri­te sav pa­ra­dajz. Osta­vi­te ce­lih ne­ko­li­ko pa­ra­daj­za, za­se­ca­ju­ći ih kr­sta­sto na vr­hu, a osta­le ise­ci­te na kri­ški­ce. Za­či­ni­te ih sve s ma­lo sir­će­ta, oce­di­te ih, po­re­đaj­te na pleh ob­lo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje, po­spi­te ih s 1 ka­ši­kom še­će­ra i pe­ci­te u rer­ni za­gre­ja­noj na 250˚C oko 5 mi­nu­ta.

2Ri­bu ise­ci­te na tra­či­ce. Mi­ro­đi­ju ope­ri­te i isec­kaj­te. Be­li luk olju­šti­te (osta­vi­te ga u ko­ma­du), a ba­de­me isec­kaj­te.

3Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de. U me­đu­vre­me­nu, pro­pr­ži­te be­li luk u ti­ga­nju na ulju, pa ga od­stra­ni­te i do­daj­te ri­bu na aro­ma­ti­zo­va­no ulje, do­daj­te i su­vo gro­žđe, ba­de­me i mi­ro­đi­ju. Po­so­li­te, do­daj­te sec­ka­nu lju­tu pa­pri­či­cu i sve pr­ži­te na ume­re­noj va­tri 2-3 mi­nu­ta. Oce­di­te pa­stu ka­da je al den­te i za­či­ni­te je ra­gu­om od sa­bljar­ke i ka­ra­me­li­zo­va­nim pa­ra­daj­zom.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 15 mi­nu­ta

Tro­šak: 859-1.066 din.

525 kcal po por­ci­ji

iz­bor vi­na zna da se su­o­či s ja­či­nom ri­be i is­pra­ti neo­bi­čan ukus ka­ra­me­li­zo­va­nog pa­ra­daj­za.

Tags:

Pročitajte još

Povezane teme

GASTRO

Recept dana: Tradicionalna saher torta

Osetite duh bečkih poslastičarnica i razgalite nepca najpoznatijom čokoladnom tortom.

GASTRO

Recept dana: Čokoladni kolač sa lešnicima i džemom

Ovo je jedan od onih sočnih kolača koji kada probate, ne možete da se zaustavite.

GASTRO

Recept dana: Preukusna pileća krem čorba

Odličan način da započnete nedeljni ručak, a može biti i samostalni obrok.

GASTRO

Recept dana: Slasne jabuke u šlafroku

Ukoliko volite palačinke, ovo je pravi predlog za vas!

GASTRO

Recept dana: Sjajna carska pita

Neka vam dan počne carski uz ovu preukusnu slanu đakoniju koja se očas posla pravi!

GASTRO

Omiljena poslastica Kejt Midlton: Tajni recept jednostavnog i ukusnog royal kolača

Zdravija verzija slatkiša koju ćete poželeti odmah da isprobate.

GASTRO

Recept dana: Jesenji čiz kejk sa bundevom

Proslavite dolazak jeseni sa njegovom kraljicom - bundevom!

GASTRO

Recept dana: Salata koja je prava vitaminska bomba

Barem jedan dan u sedmici bombardujte svoj organizam zdravljem!

GASTRO

Recept dana: Neobični rižoto sa cveklom i pečurkama

Dekorativno, ukusno, brzo. Obrok po vašoj meri!

GASTRO

Recept dana: Sorbet od dinje i lubenice, predivna koktel-poslastica

Pozovite prijatelje na druženje i pozdravite se sa letom uz ovu predivnu koktel-poslasticu!

GASTRO

Barista nam je otkrio kako da pripremimo savršenu kafu - kod kuće

Više nećete morati da idete u kafić kako biste uživali u omiljenom ukusu.

GASTRO

Recept dana: Salata od tunjevine i pirinča idealna za dane kada ne znate šta da kuvate

Odlična ideja za obrok "na brzaka". Zdravo, hranljivo, ukusno, brzo, ima li šta lepše?!

GASTRO

Recept dana: Brzi musli keksići koje morate da probate

Dvadesetak minuta vam je potrebno da napravite zdravu, slatku grickalicu, idealnu za predah uz kafu ili čaj.

GASTRO

Recept dana: Zdrava i ukusna pita od spelte, spanaća i feta sira

Hrskavo testo, bogato semenkama, zahvaljujući kombinaciji dva tipa brašna, mami nepca.

GASTRO

Recept dana: Najlakši način za pripremu "banana hleba"

Čuveni banana bread pravi se na mnogo načina, a mi vam predstavljamo najjednostavniji i najbrži.