grazia

GASTRO

Pasta & paradajz

Špa­ge­ti s mi­ni-pa­ra­daj­zom, bo­silj­kom i li­mu­nom

Ope­ri­te 500 g mi­ni-pa­ra­daj­za, 1 ve­zi­cu bo­silj­ka i 1 li­mun. Is­cep­kaj­te li­sto­ve bo­silj­ka, a ko­ru li­mu­na iz­ren­daj­te. Sta­vi­te 320 g špa­ge­ta da se ku­va­ju, a u me­đu­vre­me­nu za­grej­te 6 ka­ši­ka ma­sli­no­vog ulja u du­bljem i ve­ćem ti­ga­nju. Na ulje do­daj­te gnje­či­li­com iz­gnje­čen 1 čen be­log lu­ka, po­tom pa­ra­dajz, so, bi­ber i pr­ži­te na ja­koj va­tri 2 mi­nu­ta. Oce­di­te špa­ge­te i od­mah ih do­daj­te u ti­ganj s pa­ra­daj­zom, do­bro iz­me­šaj­te, za­či­ni­te bo­silj­kom i ko­ri­com li­mu­na, pa po­slu­ži­te uz ren­da­ni par­me­zan sa stra­ne. Za 4 oso­be.

Mini-pa­ra­dajz

Pro­pr­žen u ko­ma­du s ma­sli­na­ma i ka­pa­ri­ma, ovaj mi­ni­ja­tur­ni pa­ra­dajz mo­ra da bu­de pr­žen na ja­koj va­tri i vr­lo krat­ko: na ovaj na­čin bi­će ter­mič­ki ob­ra­đen sa­mo spo­lja, dok će unu­tra osta­ti si­rov i ta­ko sa­ču­va­ti svo­ju hr­ska­vu tek­stu­ru. A, ka­da se ras­puk­ne u usti­ma, oslo­bo­di­će svoj bla­go ki­sel­ka­sti sok i ta­ko na ele­gan­tan na­čin do­pu­ni­ti ukus je­la.

Ma­ka­ro­ni s ma­sli­na­ma, ka­pa­ri­ma i in­ću­ni­ma

za 4 oso­be, jed­no­stav­no, pri­pre­ma: 10 mi­nu­ta, ku­va­nje: 15 mi­nu­ta, tro­šak:, 440 kcal po por­ci­ji

320 g du­žih ma­ka­ro­na, 500 g mi­ni-pa­ra­daj­za, 100 g sme­đih ma­sli­na, 2 ka­ši­ke ka­pa­ra, 4 fi­le­ta in­ću­na u ulju, 1 čen be­log lu­ka, 1 ve­zi­ca vla­šca, 6 ka­ši­ka ma­sli­no­vog ulja, so, bi­ber

1Sta­vi­te te­ste­ni­nu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de. U me­đu­vre­me­nu, olju­šti­te i na­po­la ise­ci­te be­li luk, ope­ri­te sav pa­ra­dajz, is­cep­kaj­te in­ću­ne i ope­ri­te i isec­kaj­te vla­šac. Bla­go pro­pr­ži­te be­li luk na par ka­ši­ka ulja u du­bljem i ve­ćem ti­ga­nju, do­daj­te pa­ra­dajz i pr­ži­te ga, ne­žno me­ša­ju­ći, oko 1 mi­nut na ja­koj va­tri. Do­daj­te ma­sli­ne, ka­pa­re i in­ću­ne, pa po­so­li­te, po­bi­be­ri­te po uku­su, za­tim do­daj­te do­bro oce­đe­nu te­ste­ni­nu i pr­ži­te sve za­jed­no još ko­ji tre­nu­tak, me­ša­ju­ći. Po­spi­te vla­šcem i po­slu­ži­te. 

Bu­ka­ti­ni sa pi­kant­nim si­ro­vim so­som

za 4 oso­be, jed­no­stav­no, pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta + 5 sa­ti, ku­va­nje: 15 mi­nu­ta, tro­šak:, 450 kcal po por­ci­ji

320 g bu­ka­ti­na (šu­plji špa­ge­ti) ili de­bljih špa­ge­ta, 600 g obič­nog, zre­log pa­ra­daj­za, 1 ma­nja gla­vi­ca cr­ve­nog lu­ka, 3 ze­le­ne pa­pri­ke ši­lje, 1 cr­ve­na lju­ta pa­pri­či­ca (ili 1 ka­ši­či­ca tu­ca­ne lju­te pa­pri­ke), 1 cm ko­re­na sve­žeg đum­bi­ra, po­la ka­ši­či­ce ki­ma, 5 zr­na kar­da­mo­ma, ka­ran­fi­lić u pra­hu, 3 ka­ši­ke ba­de­ma u li­sti­ći­ma (ili krup­no isec­ka­nog, si­ro­vog ba­de­ma), ma­sli­no­vo ulje, so

Blan­ši­raj­te pa­ra­dajz, pa ga oce­di­te, olju­šti­te, pre­se­ci­te ih na­po­la i od­stra­ni­te im me­ke de­lo­ve sa se­men­ka­ma. Po­tom pul­pu pa­ra­daj­za sit­no isec­kaj­te i pre­ba­ci­te je u či­ni­ju. Do­daj­te joj olju­šten i iz­ren­dan đum­bir, olju­šten i za­jed­no sa ki­mom is­tu­can kar­da­mom, pr­sto­hvat ka­ran­fi­li­ća i so po uku­su. Olju­šti­te i sit­no isec­kaj­te luk, ope­ri­te i usit­ni­te pa­pri­ke ši­lje sa lju­tom pa­pri­či­com, pa luk i pa­pri­ke do­daj­te u sud s pa­ra­daj­zom. Za­či­ni­te sa 6 ka­ši­ka ma­sli­no­vog ulja, po­so­li­te, po­krij­te sud streč fo­li­jom i osta­vi­te da od­sto­ji 4-5 sa­ti. To­sti­raj­te ba­de­me u ti­ga­nju bez do­da­ta­ka. Sku­vaj­te pa­stu al den­te, uba­ci­te je u sud sa so­som, do­bro pro­me­šaj­te i po­spi­te ba­de­mi­ma. Po­slu­ži­te od­mah.

Pa­ra­dajz (obi­čan)

Naj­če­šće ko­ri­šćen u ku­li­nar­stvu, mo­že se na­ći i to­kom ce­le go­di­ne, ali za pri­pre­me so­sa, naj­bo­lji su let­nji plo­do­vi, ka­da mu je i se­zo­na. On se naj­če­šće ko­ri­sti jer mu je pul­pa me­sna­ta, čvr­sta i soč­na, a lju­ska tan­ka i glat­ka: zbog to­ga ih je la­ko olju­šti­ti ako se pret­hod­no blan­ši­ra­ju. Nje­gov de­li­ka­tan ukus sa­vr­še­no se spa­ja sa in­ten­ziv­nim uku­si­ma dru­gih sa­sto­ja­ka u ovom so­su.

Te­ste­ni­na u ga­spa­ćo so­su

za 4 oso­be, jed­no­stav­no, pri­pre­ma: 25 mi­nu­ta, ku­va­nje: 15 mi­nu­ta, tro­šak:, 460 kcal po por­ci­ji

320 g krat­ke te­ste­ni­ne po iz­bo­ru, 800 g pa­ra­daj­za šlji­va­ra (ili obič­nog pa­ra­daj­za), 1 kri­ška do­ma­ćeg hle­ba (50 g), 3 mla­da cr­na lu­ka, po­la ze­le­ne pa­pri­ke ba­bu­re, po­la kra­stav­ca, po­la če­na be­log lu­ka, obič­no sir­će, ma­sli­no­vo ulje, so bi­ber

Od­stra­ni­te ko­ri­cu s par­če­ta hle­ba, pa sre­di­nu krat­ko uro­ni­te u vo­du i is­ce­di­te je. Osta­vi­te sa stra­ne 2 pa­ra­daj­za, a osta­le blan­ši­raj­te, pa ih olju­šti­te i iz­blen­di­raj­te s pa­pri­kom, be­lim lu­kom, 1 opra­nim mla­dim lu­kom i sre­di­nom hle­ba. Do­bi­je­ni krem pre­ba­ci­te u sud i, ma­lo po ma­lo i stal­no me­ša­ju­ći, ulij­te 5 ka­ši­ka ulja i 1 ka­ši­ku sir­će­ta. Po­so­li­te i pre­ba­ci­te u fri­ži­der. Sta­vi­te pa­stu da se ku­va, a u me­đu­vre­me­nu ope­ri­te i isec­kaj­te pre­o­sta­li mla­di luk i pa­ra­dajz. Kra­sta­vac olju­šti­te i tan­ko ga ise­ci­te. Oce­di­te te­ste­ni­nu, ras­hla­di­te je pod mla­zom vo­de, do­bro je oce­di­te i za­či­ni­te s po­la ko­li­či­ne pri­pre­mlje­nog so­sa. U ta­nji­re ras­po­re­di­te pre­o­sta­li sos, u sre­di­nu ras­po­re­di­te te­ste­ni­nu i do­pu­ni­te sva­ki ta­njir sec­ka­nim si­ro­vim po­vr­ćem. Po­bi­be­ri­te i pre­lij­te mla­zom ulja.

Šlji­var

Ova sor­ta pa­ra­daj­za se uglav­nom upo­tre­blja­va za pri­pre­mu pa­ra­dajz pe­la­ta, jer je nje­go­va pul­pa iz­u­zet­no soč­na i sa­dr­ži ma­li broj se­men­ki. Ona je i ki­sel­ka­sto-slat­kog uku­sa, a šti­ti je ži­la­vi­ja lju­ska ko­ja se od­stra­nju­je na­kon što se pa­ra­dajz blan­ši­ra. Za pri­pre­mu ovog re­cep­ta, ume­sto sve­žeg pa­ra­daj­za, mo­že­te upo­tre­bi­ti i pa­ra­dajz pe­lat, jer je u pi­ta­nju ista sor­ta. 

Du­gu­lja­sti mi­ni-pa­ra­dajz

Ova sor­ta je ide­al­na za pri­pre­mu je­la po ovom re­cep­tu, jer se u nje­mu tra­ži si­rov pa­ra­dajz ise­čen na ko­ma­de sa sve lju­skom. Nje­go­va lju­ska je tan­ka i ne za­dr­ža­va se u usti­ma. Ovaj pa­ra­dajz od­li­ku­je ži­vah­na cr­ve­na bo­ja, on je me­kan i so­čan i du­go se mo­že odr­ža­ti u fri­ži­de­ru.

Te­ste­ni­na sa si­ro­vim ti­kvi­ca­ma, na­nom i pi­njo­li­ma

za 4 oso­be, sred­nje te­ško, pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta + 1 sat, ku­va­nje: 15 mi­nu­ta, tro­šak:, 425 kcal po por­ci­ji  

320 g krat­ke te­ste­ni­ne po iz­bo­ru, 500 g du­gu­lja­stog mi­ni-pa­ra­daj­za (ili obič­nog mi­ni-pa­ra­daj­za), 150 g sit­nih mla­dih ti­kvi­ca, 2 ka­ši­ke pi­njo­la, 2 če­na be­log lu­ka, par gran­či­ca na­ne, su­vi ori­ga­no, ma­sli­no­vo ulje, so

Ope­ri­te pa­ra­dajz, obri­ši­te ih i ise­ci­te na kri­ški­ce. Pre­ba­ci­te ih u sud, do­daj­te olju­šten i na li­sti­će ise­čen be­li luk, opra­nu i is­cep­ka­nu na­nu, ma­lo ori­ga­na i 6 ka­ši­ka ulja; po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i pro­me­šaj­te. Osta­vi­te sos da od­sto­ji 1 sat. Po­tom, sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de. U me­đu­vre­me­nu, to­sti­raj­te pi­njo­le bez do­da­ta­ka u ma­njem ti­ga­nju, ti­kvi­ca­ma od­se­ci­te kra­je­ve, ope­ri­te ih i ise­ci­te na tan­ke ko­lu­to­ve. Oce­di­te pa­stu, ras­hla­di­te je pod mla­zom vo­de, po­no­vo je oce­di­te i od­mah ume­šaj­te u sud s pa­ra­daj­zom. Po­tom do­daj­te ti­kvi­ce, po­spi­te pi­njo­li­ma, pro­me­šaj­te i po­slu­ži­te.

Mi­ni-pa­ra­dajz

Naj­bo­lje je da ove soč­ne, slat­ka­ste i bla­go ki­sel­ka­ste pa­ra­daj­ze ku­pi­te dok su plo­do­vi još na lo­zi, a vre­di i po­tro­ši­ti ma­lo vre­me­na da na­đe­te pri­rod­no uz­go­je­ne - ka­da lo­zu s ovim, pri­rod­no uz­go­je­nim pa­ra­daj­zom pri­ne­se­te no­su, ose­ti­će­te ne­po­gre­ši­vo osve­ža­va­ju­ću no­tu pa­ra­daj­za ka­kav smo ne­ka­da je­li.

Čip­ka­ste ta­lja­te­le s pi­kant­nim kre­mom i mo­ca­re­lom

za 4 oso­be, jed­no­stav­no, pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta, ku­va­nje: 75 mi­nu­ta, tro­šak:, 775 kcal po por­ci­ji  

320 g čip­ka­stih ili obič­nih ta­lja­te­la, 900 g zre­log mi­ni-pa­ra­daj­za, 300 g mo­ca­re­le, 1 šar­ga­re­pa, po­la ko­re­na ce­le­ra, 1 gla­vi­ce cr­nog lu­ka, 100 ml pa­vla­ke za ku­va­nje, po­la ka­ši­či­ce še­će­ra, 40 g pu­te­ra, par gran­či­ca maj­či­ne du­ši­ce (ili 1 ka­ši­či­ca su­ve), 1 cr­ve­na lju­ta pa­pri­či­ca (ili 1 ka­ši­či­ca tu­ca­ne lju­te pa­pri­ke), so

Ope­ri­te pa­ra­dajz i krup­no ih isec­kaj­te. Olju­šti­te, ope­ri­te i na ko­ma­di­će isec­kaj­te šar­ga­re­pu i ce­ler, a luk olju­šti­te ise­ci­te na tan­ka re­bar­ca. Ras­to­pi­te pu­ter u šer­pi, do­daj­te pri­pre­mlje­no po­vr­će, še­ćer, 1 gran­či­cu maj­či­ne du­ši­ce i sec­ka­nu lju­tu pa­pri­či­cu ko­joj ste od­stra­ni­li se­men­ke. Po­so­li­te i pr­ži­te na ja­koj va­tri par tre­nu­ta­ka, pa sma­nji­te va­tru, po­klo­pi­te i ku­vaj­te još 45 mi­nu­ta na ti­hoj va­tri. Iz­blen­di­raj­te pri­pre­mlje­ni sos, vra­ti­te ga u šer­pu u ko­joj se ku­vao, do­daj­te mu pa­vla­ku, so i ku­vaj­te na ume­re­noj va­tri još 25 mi­nu­ta. Sku­vaj­te pa­stu al den­te, oce­di­te je, za­či­ni­te pri­pre­mlje­nim kre­mom i maj­či­nom du­ši­com. Ras­po­re­di­te u ta­nji­re, po­spi­te sec­ka­nom mo­ca­re­lom i krat­ko za­pe­ci­te u rer­ni da sir tek poč­ne da se to­pi. Po­slu­ži­te od­mah. 

Ma­ka­ro­ni aro­ma­tič­nim so­som

za 4 oso­be, jed­no­stav­no, pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta, ku­va­nje: 30 mi­nu­ta, tro­šak:, 400 kcal po por­ci­ji

320 g krat­ke te­ste­ni­ne po že­lji, 600 g pa­ra­dajz pe­la­ta, 3 su­še­na pa­ra­daj­za u ulju, 2 če­na be­log lu­ka, 1 ve­zi­ca me­ša­nog aro­ma­tič­nog bi­lja (maj­či­na du­ši­ca, ma­jo­ran, vla­šac, bo­si­ljak, per­šun) ili po ve­ći pr­sto­hvat su­še­nih, 6 ka­ši­ka ma­sli­no­vog ulja, so, bi­ber

Oce­di­te pa­ra­dajz iz so­ka u ko­jem je, pa ih pa­žlji­vo pre­se­ci­te na­po­la po du­ži­ni i opet oce­di­te. Po­re­đaj­te ih u pleh ob­lo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje. Pe­ci­te ih po­la sa­ta na 100˚C. U me­đu­vre­me­nu, ope­ri­te i isec­kaj­te sve aro­ma­tič­no bi­lje (ako ko­ri­sti­te sve­že, tre­ba da do­bi­je­te 2 ka­ši­ke sec­ka­nog bi­lja), pre­ba­ci­te ga u šer­pi­cu s olju­šte­nim be­lim lu­kom i ma­lo ulja, sta­vi­te na naj­sla­bi­ju va­tru i za­gre­vaj­te oko 10 mi­nu­ta. Krup­no isec­kaj­te su­še­ni i pe­če­ni pa­ra­dajz, pre­ba­ci­te ih u sud, do­daj­te aro­ma­ti­zo­va­no ulje iz ko­jeg ste iz­va­di­li be­li luk i po­so­li­te i do­da­te bi­ber. Sku­vaj­te pa­stu, oce­di­te je i od­mah za­či­ni­te pri­pre­mlje­nim so­som. Pro­me­šaj­te i po­slu­ži­te.

Pa­ra­dajz pe­lat

On se pra­vi od pa­ra­daj­za šlji­va­ra, sor­te pa­ra­daj­za ko­ja da­je du­gu­lja­ste i iz­u­zet­no aro­ma­tič­ne plo­do­ve. Pri pri­pre­mi ra­znih so­so­va gde se u re­cep­tu tra­ži pa­ra­dajz, sve­ži uvek mo­že­te vr­lo uspe­šno za­me­ni­ti pe­la­tom, jer je mno­go soč­ni­ji, a sa­mim tim će bi­ti i sos. Ov­de ga pe­če­mo da bi­smo mu od­stra­ni­li taj vi­šak teč­no­sti.

Tags:

Pročitajte još

Povezane teme

GASTRO

Recept dana: Tradicionalna saher torta

Osetite duh bečkih poslastičarnica i razgalite nepca najpoznatijom čokoladnom tortom.

GASTRO

Recept dana: Čokoladni kolač sa lešnicima i džemom

Ovo je jedan od onih sočnih kolača koji kada probate, ne možete da se zaustavite.

GASTRO

Recept dana: Preukusna pileća krem čorba

Odličan način da započnete nedeljni ručak, a može biti i samostalni obrok.

GASTRO

Recept dana: Slasne jabuke u šlafroku

Ukoliko volite palačinke, ovo je pravi predlog za vas!

GASTRO

Recept dana: Sjajna carska pita

Neka vam dan počne carski uz ovu preukusnu slanu đakoniju koja se očas posla pravi!

GASTRO

Omiljena poslastica Kejt Midlton: Tajni recept jednostavnog i ukusnog royal kolača

Zdravija verzija slatkiša koju ćete poželeti odmah da isprobate.

GASTRO

Recept dana: Jesenji čiz kejk sa bundevom

Proslavite dolazak jeseni sa njegovom kraljicom - bundevom!

GASTRO

Recept dana: Salata koja je prava vitaminska bomba

Barem jedan dan u sedmici bombardujte svoj organizam zdravljem!

GASTRO

Recept dana: Neobični rižoto sa cveklom i pečurkama

Dekorativno, ukusno, brzo. Obrok po vašoj meri!

GASTRO

Recept dana: Sorbet od dinje i lubenice, predivna koktel-poslastica

Pozovite prijatelje na druženje i pozdravite se sa letom uz ovu predivnu koktel-poslasticu!

GASTRO

Barista nam je otkrio kako da pripremimo savršenu kafu - kod kuće

Više nećete morati da idete u kafić kako biste uživali u omiljenom ukusu.

GASTRO

Recept dana: Salata od tunjevine i pirinča idealna za dane kada ne znate šta da kuvate

Odlična ideja za obrok "na brzaka". Zdravo, hranljivo, ukusno, brzo, ima li šta lepše?!

GASTRO

Recept dana: Brzi musli keksići koje morate da probate

Dvadesetak minuta vam je potrebno da napravite zdravu, slatku grickalicu, idealnu za predah uz kafu ili čaj.

GASTRO

Recept dana: Zdrava i ukusna pita od spelte, spanaća i feta sira

Hrskavo testo, bogato semenkama, zahvaljujući kombinaciji dva tipa brašna, mami nepca.

GASTRO

Recept dana: Najlakši način za pripremu "banana hleba"

Čuveni banana bread pravi se na mnogo načina, a mi vam predstavljamo najjednostavniji i najbrži.