grazia

GASTRO

Pasta s mrvicama

Maka­ro­ni s pa­ra­daj­zom i kre­ke­ri­ma

Na­tr­ljaj­te je­dan đe­vrek če­nom be­log lu­ka i iz­mr­vi­te ga. Blan­ši­raj­te 100 g pa­ra­daj­za oko 30 se­kun­di, pa ih ras­hla­di­te u su­du pu­nom le­da i vo­de i olju­šti­te ih. Ma­nji pleh na­pu­ni­te do­po­la uljem, do­daj­te po ka­ši­či­cu su­vih: maj­či­ne du­ši­ce, bo­silj­ka, ma­jo­ra­na i žal­fi­je, do­daj­te i ka­ši­či­cu bla­go is­tu­ca­nih zr­na bi­be­ra i 3 neo­lju­šte­na če­na be­log lu­ka. Za­grej­te rer­nu na 70˚C, uba­ci­te pleh i za­grej­te ga 10 mi­nu­ta. Po­tom u pleh uba­ci­te olju­šte­ni pa­ra­dajz i 300 g mi­ni-pa­ra­daj­za (tre­ba da bu­du pre­kri­ve­ni uljem) i vra­ti­te u rer­nu da se pe­ku 30 mi­nu­ta. Iz­va­di­te i osta­vi­te da se ras­hla­di. U me­đu­vre­me­nu sku­vaj­te 400 g krup­ni­jih ma­ka­ro­na, za­či­ni­te ih oce­đe­nim pa­ra­daj­zom kog ste po­so­li­li i bla­go iz­gnje­či­li. Do­pu­ni­te mr­vi­ca­ma đe­vre­ka i pre­lij­te aoma­tič­nim uljem iz ple­ha. Za 4 oso­be.

Špa­ge­ti s pa­tli­dža­nom i lju­tom pa­pri­či­com

za 4 oso­be

320 g špa­ge­ta, 1 čen be­log lu­ka, 40 g oči­šće­nih pi­sta­ća, 1 du­gu­lja­sti pa­tli­džan, 1 ve­zi­ca bo­silj­ka, 1 kri­ška do­ma­ćeg hle­ba, ma­lo lju­te tu­ca­ne pa­pri­ke, ulje za pr­že­nje, ma­sli­no­vo ulje, so

1Olju­šti­te ko­ru pa­tli­dža­na, za­hva­ta­ju­ći ma­lo i pul­pu, ise­ci­te ko­ru na uske šta­pi­će i is­pr­ži­te je. Oce­di­te je na pa­pir­nom ubru­su i pre­ba­ci­te u to­plu rer­nu da osta­ne hr­ska­va.

2Pul­pu pa­tli­dža­na ise­ci­te na koc­ki­ce i ma­lo je po­so­li­te. Pi­sta­će krup­no isec­kaj­te. Za­grej­te du­blji te­flon­ski ti­ganj, si­paj­te 3 ka­ši­ke ma­sli­no­vog ulja, do­daj­te be­li luk, pul­pu pa­tli­dža­na i pi­sta­će, pa sve pr­ži­te 2 mi­nu­ta na ja­koj va­tri stal­no me­ša­ju­ći.

3Od­stra­ni­te ko­ri­cu s par­če­ta hle­ba, pa sre­di­nu iz­blen­di­raj­te i za­či­ni­te je sa 2 ka­ši­či­ce ulja i tu­ca­nom pa­pri­kom. Ras­po­re­di­te ih na ma­nji pleh i pre­ba­ci­te u rer­nu za­gre­ja­nu na 120˚C na ko­ji mi­nut.

4Sku­vaj­te špa­ge­te, oce­di­te ih i uba­ci­te u ti­ganj s pa­tli­dža­nom i pi­sta­ći­ma. Do­daj­te ša­či­cu li­sto­va bo­silj­ka, lju­te mr­vi­ce i po­slu­ži­te ukra­še­no pr­že­nom ko­ri­com pa­tli­dža­na.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 25 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 20 mi­nu­ta

Tro­šak: 242-550 din.

455 kcal po por­ci­ji

Pi­kant­ni, ali ne pre­vi­še

Školj­ki­ce s krom­pi­rom i bo­silj­kom

za 4 oso­be

320 g te­ste­ni­ne u ob­li­ku školj­ki­ca, 2 če­na be­log lu­ka, 2 ve­ća krom­pi­ra, 2 gran­či­ce ru­zma­ri­na (ili 1 rav­na ka­ši­ka su­vog), 2 kri­ške tost hle­ba, 1 ve­za bo­silj­ka, 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Olju­šti­te krom­pi­re i ise­ci­te ih na koc­ki­ce. Za­grej­te 6 ka­ši­ka ulja u du­bljem te­flon­skom ti­ga­nju i pr­ži­te krom­pir 10 mi­nu­ta sa svih stra­na. To­kom ku­va­nja uba­ci­te usit­njen čen be­log lu­ka i po­la ko­li­či­ne sit­no sec­ka­nih igli­ca ru­zma­ri­na. Kad je krom­pir hr­skav spo­lja, a mek iz­nu­tra, po­so­li­te ga, po­bi­be­ri­te, do­daj­te još ma­lo ru­zma­ri­na i sklo­ni­te s va­tre.

2Od­stra­ni­te ko­ri­cu s kri­ški hle­ba i to­sti­raj­te hleb pod gri­lom u rer­ni. Sa­če­kaj­te da se ras­hla­di, iz­lo­mi­te ga i iz­blen­di­raj­te s li­sto­vi­ma bo­silj­ka i pre­o­sta­lim be­lim lu­kom ise­če­nim na li­sti­će.

3Sku­vaj­te pa­stu u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de, oce­di­te je i uba­ci­te u ti­ganj s krom­pi­rom. Pro­me­šaj­te, ras­po­re­di­te na ta­nji­re, po­spi­te par­me­za­nom i mr­vi­ca­ma, po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 20 mi­nu­ta

Tro­šak: 377-538 din.

500 kcal po por­ci­ji

De­li­kat­no aro­ma­ti­zo­va­ne

Ukus i sve­ži­na

Ma­ka­ro­ni s bo­ra­ni­jom i mr­vi­ca­ma s bal­za­mi­kom

za 4 oso­be

320 g ma­ka­ro­na po iz­bo­ru, 1 kri­ška in­te­gral­nog hle­ba, naj­bo­lje sta­rog 2 da­na, 200 g smr­znu­te bo­ra­ni­je, 2 če­na be­log lu­ka, 60 g di­mlje­nog kač­ka­va­lja, 30 g par­me­za­na u ko­ma­du, 1 ve­za ori­ga­na (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog), bal­za­mi­ko sir­će, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Osta­vi­te bo­ra­ni­ju da se od­le­di. Di­mlje­ni kač­ka­valj sit­no na­ren­daj­te. Od­stra­ni­te ko­ri­cu s hle­ba, pa hleb krup­no iz­blen­di­raj­te. Po­pr­skaj­te ga sa 2 ka­ši­či­ce bal­za­mi­ko sir­će­ta i to­sti­raj­te u rer­ni za­gre­ja­noj na 120˚C 5 mi­nu­ta ili dok mr­vi­ce ne po­sta­nu hr­ska­ve.

2Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de za­jed­no s bo­ra­ni­jom. Oce­di­te ih, pa ih pro­pr­ži­te u du­bljem ti­ga­nju s pre­o­sta­lim, sec­ka­nim be­lim lu­kom na 3 ka­ši­ke ulja. Po­tom do­daj­te ori­ga­no, ren­da­ni di­mlje­ni kač­ka­valj i pro­me­šaj­te.

3Ras­po­re­di­te te­ste­ni­nu na po­je­di­nač­ne ta­nji­re, po­spi­te je par­me­za­nom ise­če­nim na tan­ke li­sti­će i mr­vi­ca­ma. Po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te pre­li­ve­no ma­sli­no­vim uljem. 

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 15 mi­nu­ta

Tro­šak: 365-1.078 din.

440 kcal po por­ci­ji

De­li­kat­no aro­ma­ti­zo­va­ne

Bo­ga­ta i aro­ma­tič­na

Ma­ka­ro­ni s mi­ro­đi­jom, sar­di­na­ma i kre­ke­ri­ma

za 4 oso­be

320 g ma­ka­ro­na, 2 ve­ze mi­ro­đi­je, 16  sve­žih oči­šće­nih sar­di­na, 60 g ren­da­nog par­me­za­na, 100 g sla­nih kre­ke­ra, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Ope­ri­te i obri­ši­te mi­ro­đi­ju, krat­ko je blan­ši­raj­te, obri­ši­te je i is­cep­kaj­te. Sta­vi­te pa­stu da se ku­va 2 mi­nu­ta u vo­di u ko­joj se ku­va­la mi­ro­đi­ja, oce­di­te je i sa­ču­vaj­te vo­du od ku­va­nja.

2Kre­ke­re usit­ni­te. Uljem bla­go pre­ma­ži­te pra­vo­u­ga­o­ni pleh di­men­zi­ja 22x28 cm, na dno ras­po­re­di­te pa­stu u sa­mo jed­nom slo­ju, slo­ži­te pre­ko sloj sar­di­na, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i po­spi­te mi­ro­đi­jom. Na kra­ju po­spi­te par­me­za­nom, s 4 ka­ši­ke mr­vi­ca kre­ke­ra, bi­be­rom i do­bro pre­lij­te uljem.

3Vo­du od ku­va­nja ko­ju ste sa­ču­va­li na­lij­te u pleh da do­đe do po­la nje­go­ve vi­si­ne. Pre­ba­ci­te pleh u rer­nu za­gre­ja­nu na 180˚C i pe­ci­te 30 mi­nu­ta. Uko­li­ko to­kom pe­če­nja po­vr­ši­na poč­ne br­zo da hva­ta bo­ju, pre­krij­te je alu­fol­li­jom.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 40 mi­nu­ta

Tro­šak: 630-800 din.

485 kcal po por­ci­ji

Tags:

Pročitajte još

Povezane teme

GASTRO

Recept dana: Tradicionalna saher torta

Osetite duh bečkih poslastičarnica i razgalite nepca najpoznatijom čokoladnom tortom.

GASTRO

Recept dana: Čokoladni kolač sa lešnicima i džemom

Ovo je jedan od onih sočnih kolača koji kada probate, ne možete da se zaustavite.

GASTRO

Recept dana: Preukusna pileća krem čorba

Odličan način da započnete nedeljni ručak, a može biti i samostalni obrok.

GASTRO

Recept dana: Slasne jabuke u šlafroku

Ukoliko volite palačinke, ovo je pravi predlog za vas!

GASTRO

Recept dana: Sjajna carska pita

Neka vam dan počne carski uz ovu preukusnu slanu đakoniju koja se očas posla pravi!

GASTRO

Omiljena poslastica Kejt Midlton: Tajni recept jednostavnog i ukusnog royal kolača

Zdravija verzija slatkiša koju ćete poželeti odmah da isprobate.

GASTRO

Recept dana: Jesenji čiz kejk sa bundevom

Proslavite dolazak jeseni sa njegovom kraljicom - bundevom!

GASTRO

Recept dana: Salata koja je prava vitaminska bomba

Barem jedan dan u sedmici bombardujte svoj organizam zdravljem!

GASTRO

Recept dana: Neobični rižoto sa cveklom i pečurkama

Dekorativno, ukusno, brzo. Obrok po vašoj meri!

GASTRO

Recept dana: Sorbet od dinje i lubenice, predivna koktel-poslastica

Pozovite prijatelje na druženje i pozdravite se sa letom uz ovu predivnu koktel-poslasticu!

GASTRO

Barista nam je otkrio kako da pripremimo savršenu kafu - kod kuće

Više nećete morati da idete u kafić kako biste uživali u omiljenom ukusu.

GASTRO

Recept dana: Salata od tunjevine i pirinča idealna za dane kada ne znate šta da kuvate

Odlična ideja za obrok "na brzaka". Zdravo, hranljivo, ukusno, brzo, ima li šta lepše?!

GASTRO

Recept dana: Brzi musli keksići koje morate da probate

Dvadesetak minuta vam je potrebno da napravite zdravu, slatku grickalicu, idealnu za predah uz kafu ili čaj.

GASTRO

Recept dana: Zdrava i ukusna pita od spelte, spanaća i feta sira

Hrskavo testo, bogato semenkama, zahvaljujući kombinaciji dva tipa brašna, mami nepca.

GASTRO

Recept dana: Najlakši način za pripremu "banana hleba"

Čuveni banana bread pravi se na mnogo načina, a mi vam predstavljamo najjednostavniji i najbrži.