Intervju

Ana Šekularac: Moj London

Na­ša po­zna­ta mod­na di­zaj­ner­ka Ana Še­ku­la­rac, či­je mo­de­le no­si i naj­po­zna­ti­ja svet­ska trend­se­ter­ka bri­tan­skog po­re­kla Vik­to­ri­ja Be­kam, eks­klu­ziv­no za ma­ga­zin Gra­zia ot­kri­va nam re­cept za pot­pu­no uži­va­nje u ak­tu­el­noj olim­pij­skoj pre­sto­ni­ci.

 

Vo­lim sle­ta­nje na Aero­drom He­at­hrow. Iako je ter­mi­nal broj 2 još ma­li i ne­pri­la­go­đen re­al­nim po­tre­ba­ma, ima ne­ki svoj oso­bit šarm. Iz­la­zi se pro­na­la­ze la­ko, a još lak­še Co­sta Cof­fee, baš tu na­cr­tan da se čo­vek ma­lo po­dig­ne i osve­ži, kao i WHSmith, ide­a­lan za na­bav­ku naj­no­vi­jih bri­tan­skih ma­ga­zi­na - Vo­gue, Instyle, Gra­zia... i sve­ga osta­log tek iza­šlog iz štam­pe, kao stvo­re­nog da vam pra­vi dru­štvo u Pad­ding­ton Ex­press-u, vo­zu za cen­tar Lon­do­na...

 

Pr­vi put ka­da sam ušla u bri­tan­sku pre­sto­ni­cu kao od­ra­sla, ima­la sam že­lju da je is­tra­žim bez ma­pe i od­re­đe­nog pla­na, da idem ku­da me put vo­di. To su bi­le du­ge, za ne­ko­ga pre­te­ra­no du­ge, šet­nje, s ma­lim za­sto­ji­ma da se pre­dah­ne i sleg­nu uti­sci. I ta­ko pet-šest da­na u kon­ti­nu­i­te­tu... Da bi se ose­ti­la du­ša gra­da, tre­ba za­vi­ri­ti u sva­ko so­ka­če, ose­ti­ti mi­ris uli­ca, upi­ti iz­ra­ze li­ca pro­la­zni­ka, za­pa­zi­ti iz­gled fa­sa­da... Na­rav­no, Lon­don je to­li­ko ve­li­ki i ra­zno­lik da je pro­sto ne­mo­gu­će vi­de­ti ga ce­log, ali zbog to­ga mi i stal­no osta­je mi­sti­čan i ta­jan­stven. Čak ima de­lo­va ko­je još ni­sam ot­kri­la, iako je to grad u ko­jem sam se ro­di­la!

 

"Why, Sir, you find no man, at all in­tel­lec­tual, who is wil­ling to le­a­ve Lon­don. No, Sir, when a man is ti­red of Lon­don, he is ti­red of li­fe; for the­re is in Lon­don all that li­fe can af­ford." "Za­što, go­spo­di­ne, po­red to­li­ko in­te­lek­tu­a­la­ca ko­ji že­le da na­pu­ste Lon­don, ne mo­že­te pro­na­ći ni­jed­nog ko­ji će to za­i­sta uči­ni­ti? Za­to što, go­spo­di­ne, ka­da je čo­vek umo­ran od Lon­do­na, on je umo­ran od ži­vo­ta, jer u Lon­do­nu je sve što ži­vot mo­že da vam pri­u­šti", re­kao je Sa­mjuel Džon­son, bri­tan­ski ese­ji­sta, pe­snik, bi­o­graf, lek­si­ko­graf i knji­žev­ni kri­ti­čar XVI­II ve­ka.

 

Dok sa­zre­va, čo­vek shva­ti da je sva i je­di­na istin­ska sre­ća u na­ma sa­mi­ma, a ne iz­van nas, a sve što je u na­ma, no­si­mo gde god da ode­mo. Pro­stor i vre­me - po­sta­ju ne­bit­ni. Ta­ko je ova re­če­ni­ca, ko­ju sam dav­no ču­la i če­sto joj se u mi­sli­ma vra­ćam, do­bi­la za me­ne još ve­ći zna­čaj. Lon­don se kon­stant­no me­nja i ra­ste, ali osta­je auten­ti­čan i pru­ža mi mno­go tih spo­lja­šnjih za­do­volj­stva. Ovo su ne­ka od njih...

 

Šo­ping i ne­što vi­še


Har­rods - De­sig­ner Stu­dio na pr­vom spra­tu, Shoe Stu­dio, Food Hall, knji­ge; Sel­frid­ges - ma­ga­zi­ni i pr­vi sprat; Por­ta­bel­lo Mar­ket (pet­kom) uz snek na br­za­ka, ve­gan­sku ka­fu ili ru­čak u bar-bi­o­sko­pu Elec­tric Ci­ne­ma, gde mo­žda na­le­ti­te na Si­je­nu Mi­ler i Ro­bi­ja Vi­li­jam­sa... a i hra­na im je od­lič­na; Vir­gi­nia (98 Por­tland Rd, w11), naj­lep­ši vin­taž bu­tik gde vla­sni­ca Vir­dži­ni­ja Bejts ži­vi i iz­la­že svo­ju ko­lek­ci­ju YSL i ori­gi­nal­ne Cha­nel kre­a­ci­je. Ce­li bu­tik je pri­ča za se­be i vr­lo lič­ni pro­stor. I još: Do­ver Stre­et Mar­ket, Li­berty...

 

Knji­ge & ča­so­pi­si

Sta­ri Foyles (Cha­ring Cross Rd), iako sa­da re­no­vi­ran, ima naj­ve­ći iz­bor knji­ga. Uko­li­ko tra­ži­te auten­tič­nu knji­ža­ru, mo­je omi­lje­ne su Da­unt (Maryle­bo­ne High Stre­et) i Ox­fam Cha­rity Shop (isto Maryle­bo­ne). Ako sva­ki kraj ima svoj "cha­rity ox­fam", me­ni je ovaj omi­ljen, jer ima iz­vr­stan iz­bor sta­rih knji­ga i još pu­no to­ga da se vi­di - od sli­ka, še­ši­ra, ogle­da­la, do ci­pe­la. R. D. Franks, sta­ra ma­lec­ka rad­nja sa svim ča­so­pi­si­ma iz ce­le pla­ne­te, pu­na je stu­de­na­ta mo­de i sveg osta­log sve­ta ko­ji se za­ni­ma­ju za mod­na de­ša­va­nja. Za pre­li­sta­va­nje go­sip i mod­nih ma­ga­zi­na na br­za­ka od­lič­ne su i WHSmith rad­nji­ce ko­jih ima na sva­kom ko­ra­ku, a me­đu nji­ma, mo­ja omi­lje­na, ko­ja se na­la­zi u bli­zi­ni Co­vent Gar­de­na, tač­ni­je iz­me­đu So­hoa i Co­ven­ta.

 

Le­po­ta & ne­ga


Neal's Yard Re­me­di­es, cen­tri me­đu ko­ji­ma se naj­lep­ši na­la­zi baš u sa­mom Neal's Yar­du, nu­de esen­ci­jal­na ulja i ča­je­ve, plus od­lič­ne kre­me za sve ti­po­ve ko­že. Tu će vam po­nu­di­ti i raz­ne ma­sa­že - pre­po­ru­ču­jem svog aku­punk­tu­ro­lo­ga Jo­ši­ja (Yos­hi), kod ko­ga je, na­ža­lost, uvek ve­li­ki red za za­ka­zi­va­nje, te ga ret­ko po­se­ću­jem. Ali, vre­di po­ku­ša­ti, pa ko ima sre­će!

 

Ne­pre­va­zi­đe­ni slat­ki­ši

 

Po­red ti­pič­nih čo­ko­la­di­ca i su­pri­se bom­bo­nje­ra iz Har­rods-a, pre­po­ru­ču­jem da ne pro­pu­sti­te me­ni omi­lje­ne Ro­co­co Cho­co­la­tes (Maryle­bo­ne High Stre­et), čo­ko­la­de ruč­no pra­vlje­ne s ra­znim vr­sta­ma za­či­na u naj­lep­šim sta­rin­skim pa­ko­va­nji­ma.

 

Hra­na za te­lo i du­šu

Moj fa­vo­rit je re­sto­ran Food For Tho­ught (31 Neal Stre­et), ko­ji ima naj­bo­lji kiš, ina­če nji­hov spe­ci­ja­li­tet, ma­da ja tu naj­če­šće na­ru­ču­jem Be­rry&Ba­na­na Scrunch ili krambl od šlji­va (plum crum­ble). Ako pri­ča­mo o ita­li­jan­skoj ku­hi­nji, mo­ja omi­lje­na je u So­hou - To­po Gi­gio. Od ki­ne­skih bi­ram Royal Chi­na ili So­ho za ki­ne­ske kne­dle sa škam­pi­ma (chi­ne­se shrimp dum­plings) i nji­ho­ve ko­la­če, me­đu ko­ji­ma obo­ža­vam pa­la­čin­ke sa cr­ve­nim pa­su­ljem (red bean pan­ca­ke). Za su­ši na br­za­ka moj fa­vo­rit je la­nac re­sto­ra­na It­su, ko­jih sa­da sko­ro ima u sva­kom kra­ju, ma­da mi je naj­dra­ži onaj do Vo­gue Ho­u­se (Han­no­ver Squ­a­re). U Piz­za Puc­ci Piz­za (Kings Road) i Ci­ro Piz­za Po­mo­do­ro (Knightsbrid­ge) na­ći će­te auten­tič­ne pi­ce od vla­sni­ka s ju­ga Ita­li­je. Uži­vaj­te u sva­kom za­lo­ga­ju! A, da, još i ovo: od­lič­na br­za, ali zdra­va hra­na, ce­đe­ni so­ko­vi, ča­je­vi i sve zdra­vo što po­sto­ji da­nas u sve­tu, na­la­zi se na jed­nom me­stu u Who­le Food Mar­ket (So­ho). Oba­ve­zno svra­ti­te do ta­mo.

 

Sed­ma umet­nost

 

Kult­ne fil­mo­ve, evrop­ske i one baš ra­ri­tet­ne po­gle­daj­te u bi­o­sko­pu Prin­ce Char­les Ci­ne­ma (Le­i­ce­ster Sq) ili Cur­zon ( So­ho, Mayfa­ir, Chel­sea itd).

 

Te­a­tar

 

Ne pro­pu­sti­te Old Vic, sta­ro po­zo­ri­šte u ko­jem su igra­li Lo­rens Oli­vi­je i Džu­di Denč, a či­ji je ak­tu­el­ni umet­nič­ki di­rek­tor ho­li­vud­ski glu­mac Ke­vin Spej­si. Na spi­sku ne­ka vam se na­đe i sce­na Chi­ca­go (Gar­rick The­a­tre), ali li­stu do­pu­nja­vaj­te i sa­mi, jer Lon­don je pra­vi grad za užit­ke ove vr­ste.

 

Umet­nost

 

Bri­tan­ski mu­zej i Vik­to­ri­ja & Al­bert ne­pri­ko­sno­ve­ni su za pe­riod an­tič­ke Grč­ke, a ču­ve­ni Ta­te za mo­der­nu umet­nost. Mo­ja naj­o­mi­lje­ni­ja de­sti­na­ci­ja ko­ju ni­ka­da ne pre­ska­čem i naj­dra­že me­sto u ce­lom Lon­do­nu je­ste Vest­min­ster­ska opa­ti­ja, kod me­sta gde je sa­hra­njen Isak Njutn u Po­ets Cor­ner-u. Ako ste pak ras­po­lo­že­ni da se­di­te u ti­ši­ni, pi­taj­te na ula­zu da vas od­ve­du u ma­lu pro­sto­ri­ju po­red Po­ets Cor­ner-a (for pri­va­te prayer). Ta­da, čak i ako vam ni­je sta­lo do obi­la­ska, ne pla­ća­te kar­tu. Ma­da, u Lon­do­nu vre­di vi­de­ti sve!

Povezane teme

Intervju

Intervju - Hamilton Linda

Pitajte reditelja Tima Milera šta je nedostajalo svim nastavcima Terminatora koji su snimljeni nakon revolucionarnog T2: Sudnji dan, 1991. godine i reći će vam - Sara Konor.

U fokusu

Blago Kariba

Hotel Barrière Le Carl Gustaf St–Barth ima 23 sobe i apartmana koji su smešteni u vikendicama, potkrovljima i vilama sa privatnim bazenom.

U fokusu

Monika Belulči – citati o muškarcima i lepoti

Bez sumnje, Monika Beluči je sinonim za žensku lepotu.

Intervju

Olga Ly for Grazia - exclusive interview

Interview with the CEO & Founder of MagModel agency.

U fokusu

Zašto je Willov House najmoderniji ekološki hotel u pustinji

Novo mesto za povlačenje i opuštanje sa najbližima.

U fokusu

Kajli Džener je pokazala kako izgledaju kancelarije njene kompanije

Kajli Džener nije uzalud najmlađa milijarderka u istoriji.

U fokusu

Prve fotografije sa venčanja tenisera Rafaela Nadala

Teniser Rafael Nadal, 19. oktobra oženio je svoju dugogodišnju partnerku Mariju Fransisku Pereljo.

U fokusu

Trospratna gradska kuća na Menhetnu za 2,75 miliona dolara: poseta Karli Klos

Zavirili smo u elegantnu gradsku kuću modela Karli Klos.

Intervju

Intervju: Bred Pit – Pogled u sebe

Otkriva nam koliko je važno duboko zaroniti u svoju dušu, suočiti se sa sobom, kako za ulogu, tako i privatno, i ističe da muškarci odrastaju sa idejom da moraju uvek da budu snažn...