grazia

PROMO

Pravila nagradnog konkursa: FOREO BEAR

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA: Organizator konkursa “Foreo Giveaway” je: Izdavačko društvo sa ograničenom odgovornošću Attica media SRB Beograd, sa adresom sedišta Takovska br. 45a, ulaz I, sprat 2, MB: 17589415, PIB: 103618033, (u daljem tekstu: Organizator). 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA: U svrhu promocije, organizator ovim putem javno objavljuje pravila za nagradni konkurs pod nazivom “Foreo Giveaway” (u daljem tekstu: Konkurs), koji će biti organizovan putem Grazia Serbia Instagram profila i promovisan pozivnim tekstovima na web portalu Grazia.rs, a u skladu sa odredbama ovih pravila i propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrade. Konkurs počinje 15.08.2022. godine i završava se 22.08.2022. godine. 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA: Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije. 

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA: Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina starosti, koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju sledeća lica:

- Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca, kao i

- lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima u vezi sa priređivanjem Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

Zadatak učesnika nagradnog konkursa je da u komentaru objave "Koji je najinteresantniji savet za negu lepote koji ste dobili od svojih majki?", te da zaprate Instagram profil Grazia Serbia i Instagram profil @foreo_official u periodu od 15.08.2022. od 12h do 22.07.2022. do 23:59h.

Sadržaj poruke učesnika nagradnog konkursa ne sme biti uvredljiv i ne sme da narušava imidž brenda i kompanije, organizatora niti izdavačkog društva putem čijih izdanje se nagradni konkrus sprovodi. Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije. Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onu prijavu kojom se krše ova pravila konkursa, zakonski propisi, a za koju proceni da na bilo koji način ugrožava zdravlje učesnika, koja je protivna javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost i pristojnost, ili šteti ugledu i časti organizatora, agencije ili trećeg lica. Učestvovanjem u takmičenju, učesnici su saglasni sa pravilima i odlukama organizatora koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovaj konkurs. 

5. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA NAGRADNOG KONKURSA: Poruke postavljene od strane učesnika nagradnog konkursa biće vidljive na Instagram profilu Grazia Serbia. Organizator može da diskvalifikuje svako neprimereno učestvovanje.

6. NAGRADE I NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA: Nagrada je: Uređaj  FOREO BEAR. Svi prijavljeni učesnici učestvuju u izboru za nagradu, a jedan dobitnik odabraće se na osnovu komentara koji imaju najviše lajkova.

Dobitnik nagrade će biti objavljen: na Grazia Serbia Instagram profilu dana 23.08.2022. godine.

7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA: Organizator će na Grazia Serbia Instagram profilu objaviti rezultate konkursa i informaciju o autorima pobedničkih prijava. Organizator će po završetku konkursa, uručiti nagrade u roku 10 (deset) dana od dana obaveštavanja dobitnika. Učesnik koji dobije nagradu će biti kontaktiran od strane organizatora putem inbox-a na Instagram-u. Prilikom obaveštavanja, organizator će pobedniku tražiti neophodne lične podatke i obavestiti ih o datumu realizovanja nagrade. Prilikom realizovanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo ime i prezime lica. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema istovetne podatke kao što je prethodno dostavio, nagrada će se dodeliti drugom učesniku. Ukoliko pobednik takmičenja postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju se nagrada dodeljuje drugom učesniku. Učesnici koji učestvuju u takmičenju ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od strane organizatora niti sprovodioca.

8. ŽALBE I REKLAMACIJE: Sve žalbe i reklamacije rešava organizator konkursa. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavestiti učesnike. 

9. DISKVALIFIKACIJA IZ NAGRADNOG KONKURSA: Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoje, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da: ∙ učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih pravila ∙ ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila ∙ ukoliko organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno, jer učesnik svojim ponašanjem vređa ili narušava ugled Organizatora i/ili drugih učesnika i/ili se ponaša protivno pravnim propisima i/ili javnom poretku Republike Srbije, a prema slobodnoj proceni Organizatora. Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili vlasnika bilo kojih prava na fotografiji, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima. Ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, organizator zadržava pravo da te učesnike isključe iz daljeg konkursa. 

10. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA: Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na konkursu je dobrovoljno. Prihvatanjem ovih pravila konkursa, učesnici/pobednici konkursa prihvataju da njegove lične podatke sadržane u poruci poslatoj organizatoru, organizator može prikupiti i čuvati odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa u svrhe realizacije Konkursa i podele nagrada. Na poziv organizatora, učesnik/dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost o obradi podataka o ličnosti i u pisanoj formi. Organizator izjavljuje da prikupljeni lični podaci učesnika/pobednika konkursa neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti osim za potrebe dodele nagrada na konkursu i realizacije konkursa, te u skladu sa odredbama ovih pravila, kao i u skladu sa zakonom. Svaki učesnik/pobednik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici/pobednici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, sliku i druge podatke koje učesnik/ pobednik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za nagradni konkurs. Na poziv organizatora, učesnik/dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost o obradi podataka o ličnosti i u pisanoj formi. Učesnici/pobednici konkursa su saglasni da se o njima može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke usluga organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv organizatora, učesnici/pobednici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika/pobednika nagradnog konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka pobednika nagradnog konkursa isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa, dodele nagrade i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim pravilima. Na poseban zahtev organizatora učesnik/pobednik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava organizatora i dr), te će ukoliko želi dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene druge svrhe tako datu dozvolu učesnik/pobednik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta organizatora prema kontaktima na websajtu sprovodioca nagradnog konkursa. Organizator, koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika/pobednika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti organizatora o njihovoj promeni. Učesnik/pobednik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje organizator te može uložiti i prigovor za korišćenje ličnih podataka u situacijama koje organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa. Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta sprovodioca nagradnog konkursa. Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će sa istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. 

11. POREZI: Obavezu plaćanja poreza na pobedničku nagradu (porez na dohodak građana dobitkom) preuzima organizator. Dobici osvojeni na konkursu ne mogu se zameniti za gotov novac ni druge pogodnosti, niti se mogu prenositi na treća lica. 

12. REŠAVANJE SPOROVA: U slučaju spora između organizatora i učesnika nagradnog konkursa nadležan je sud u Beogradu. 

13. ODGOVORNOSTI: Organizator ne preuzima odgovornost za: sadržaj materijala učesnika, postavljenih na nagradnom konkursu, i bilo koje neželjene posledice koje ovi materijali mogu prouzrokovati, kako učesnicima tako i trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povrede i bilo koje druge neugodnosti nastale usled učešća u samom nagradnom konkursu ∙ organizator, ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora ∙ (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju ∙bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba ∙ neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu. 

14. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA Organizator zadržava pravo da prekine konkurs u slučaju okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na Grazia Serbia Instagram stranici u vlasništvu izdavačkog društva Attica Media SRB doo bez odlaganja.

Foto: Promo

Pročitajte još

Povezane teme

PROMO

Ove sezone ovako nosimo glamur!

Bliži nam se period u kome stajling može da vas učini modom zvezdom!

PROMO

Roman Olivere Zulović „Priručnik za solidan život“ predstavljen novosadskoj publici

Roman „Priručnik za solidan život“ Olivere Zulović, uvek aktuelna priča o dečijem pogledu na svet odraslih i odrastanje uopšte, predstavljen je sinoć novosadskoj publici u prisustv...

PROMO

Nezaboravna porodična zabava: Noć veštica u SC Stadion

Popularan praznik Noć veštica kako kod odraslih tako i kod najmlađih, kojima ovaj praznik donosi najviše radosti ove godine obeležavamo 29. i 30. oktobra u SC Stadion.

PROMO

Ova 3 jesenja mirisa mirišu na magični Orijent

Bogata i senzualna kombinacija nota ono je što ovu vrstu parfema jasno izdvaja od ostalih koji se mogu naći na tržištu.

PROMO

Stadion Šoping Centar: Zajedno protiv raka dojke

Posetite nas u šoping centru Stadionu u subotu 22. oktobra od 10 časova na nivou 0.

PROMO

H&M Move i Zlatan Ibrahimović zajedno pokreću svet

H&M Move sa velikim zadovoljstvom najavljuje dolazak Zlatana Ibrahimovića u svoj tim. Poznati švedski fudbaler pridružiće se brendu u proleće 2023. kako bi zajedno pokrenuli svet i...

PROMO

Po svetskim standardima: Stigao je najbolji priručnik za pedikir na domaćem tržištu

Samo ako posvećeno i ozbiljno pristupimo temi dobićemo uslugu visokog kvaliteta.

PROMO

PRAVO U SRCE GRADA: Rajićeva SC slavi 5. rođendan!

Pridružite se humanitarnoj izložbi modnih fotografija u samom srcu grada ovog septembra.

PROMO

Nova Jenny Fairy kolekcija podiže modni ulog!

"Caliente, Caliente" je španski ritam koji obećava zaista vrelu jesenju sezonu. Ove jeseni ćemo plesati uz note Jenny Fairy Records kampanje, koje će nas odvesti na modno putova...

PROMO

Beograd postao bogatiji za još jedno delo ulične umetnosti

Mural posvećen teškoj astmi privlači znatiželjne poglede prolaznika.

PROMO

Poslednji dani astronomskih popusta u Promenadi!

Back to school šoping dani stižu u Promenadu od 27. do 31. avgusta!

PROMO

Nedelja 28. avgust dan je posebnih popusta u Stadionu!

Letnji raspust se polako bliži kraju i puni lepih utisaka krećemo u novu školsku godinu.

PROMO

Poklanjamo vam anti-age uređaj za kožu: Fenomenalni FOREO BEAR!

Zahvaljujući FOREO BEAR uređaju, preskupi anti-age tretmani postaju stvar prošlosti.

PROMO

Iskoristite neverovatne popuste na proizvode za negu kose u svim Lilly drogerijama

Lilly Drogerie su za svoje verne potrošače pripremile još jedno iznenađenje! Popust do čak 30 odsto na sve proizvode za negu kose i to u periodu od 08. do 21. avgusta.

PROMO

Novi letnji parfem Nine Ricci sadrži 92% prirodnih sastojaka

Mirisna kompozicija se otvara citrusnim i voćnim notama jabuke Granny Smith i italijanskog limuna...